"Hoe wij werken"

Professioneel opvoeden

Op professionele wijze bieden de gezinshuisouders 24/7 verzorging, opvoeding en hulpverlening aan jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Daarnaast helpen een veilige omgeving en positieve ervaringen met het leven de jeugdigen ook om sociaal-emotionele problemen te verwerken en ontwikkelingsachterstanden in te halen. 

Het is van belang dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht komen. We betrekken zo veel mogelijk de eigen ouders, familie en het netwerk van de jeugdige bij de dagelijkse zorg en hulpverlening die we geven. Het kind mag in het gezinshuis blijven wonen, totdat het weer terug kan naar het eigen gezin, (indien nodig met ambulante ondersteuning) of naar een andere (liefst zo licht mogelijk) beter passende vorm van hulpverlening.

Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis ook in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk. De dagelijkse gang van zaken zijn overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’.

Van aanmelding tot plaatsing 

Aanmeldingen voor Gezinshuis Villa Maria moeten worden ingediend door een Geregistreerde Instelling of een Gemeente. 

Het proces van aanmelding tot plaatsing hebben wij in kaart gebracht voor u, omdat een aanmeldings- en matchingsproces is een serieuze zaak, die zorgvuldig dient te gebeuren. 

Het proces in kaart:

 1.  Telefonische aanmelding door aanmelder
 2.  Achtergrond informatie door aanmelder
 3.  Eerste intake gesprek Villa Maria en aanmelder
 4.  Tweede intake gesprek met jeugdigen, aanmelder en Villa Maria
 5.  Intern overleg over de eerste en tweede intake gesprek
 6.  Matching 
 7.  Kennismakingsfase: wennen in het gezinshuis
 8.  Plaatsing jeugdigen

Gezinshuizen (jeugdhulp met verblijf in een gezin) is de wachttijd afhankelijk van de  matchingsperiode. De matchingsperiode is de periode die nodig is om te zien welk gezinshuis het beste bij een kind of jongere past. 

Algemene indicatiecriteria

 • Jeugdigen van 0 tot 21 jaar (met mogelijkheid het verblijf onder voorwaarden verder te
 • verlengen tot 23 jaar).
 • Jeugdigen met een vorm van onderwijs of dagbesteding.
 • Jeugdigen die door problemen op meerdere leefgebieden niet thuis kunnen wonen.
 • Jeugdigen die baat hebben bij een langer durende structuur, veiligheid en geborgenheid
 • waarbij een balans wordt geboden tussen emotionele nabijheid en neutraliteit.
 • Jeugdigen met meervoudige complexe of hoog complexe problematiek, die zich afspeelt op twee of meer levensdomeinen (thuis, betekenisvolle relaties buitenshuis, functioneren school/werk en overige omgeving). Kijkend naar de CAP-J speelt de problematiek zich af op twee of meer van de volgende gebieden: psychosociaal functioneren jeugdige (as A), gezin en opvoeding (as D) en/of jeugdige en omgeving (as E).
 • Voor gezinshuis Villa Maria gelden naast de algemene indicatiecriteria en contra-indicaties de volgende indicatiecriteria en contra-indicaties.

Plaatsing beleid

 • Vragenlijst invullen; CBCL, YSR, TRF
 • Dossier informatie opvragen
 • Intake volwassenen
 • Intake jeugdige(n)
 • Intern over/matchingsoverleg a.d.h.v. alle informatie en de intake gesprekken
 • Vooraf aan het plaatsingsgesprek; toestemmingsverklaring ondertekenen
 • Startgesprek waarin doelen worden opgesteld
 • Matchingsfase(n)

 

Systeemopstelling plaatsing beleid

 • Wat kunnen en/of doen ouders zelf in het kader van ouderschap behouden?
 • Samenwerkingsafspraken maken betrokken volwassenen 
 • 3 weken na plaatsing; startgesprek waarin doelen worden opgesteld en nogmaals samenwerkingsafspraken gemaakt worden
 • 3 maanden na plaatsing een eerste evaluatie

 

Indicatiecriteria

 • De inschatting wordt gemaakt dat plaatsing in een pleeggezin vanwege de specialistische zorgvraag van de jeugdige te risicovol is.
 • De jeugdige is in relatie tot de volwassene in staat om zich aanspreekbaar en leerbaar op te stellen.
 • Beschikken over enige mogelijkheid om vorm te kunnen geven aan de onderlinge relaties die nodig zijn aan het verblijven in een gezinshuis.
 • Mogelijkheid tot invoegen en ontwikkelen binnen een kleinschalige setting.
 • Er is volledige toestemming en acceptatie bij de biologische ouders/opvoeders/wettelijk vertegenwoordigers dat de jeugdige verblijft in het gezinshuis.*  (zie uitleg)

Contra-indicaties

 • Wanneer in het functioneren van de jeugdige een (ernstige) psychiatrische aandoening op de voorgrond aanwezig is.
 • Een laag niveau van cognitief functioneren (IQ<80).
 • Een jongere is pertinent niet gemotiveerd en is niet te motiveren: •jongere staat niet achter de plaatsing.
 • Ouders staan niet achter de plaatsing/ ouders accepteren de plaatsing niet ** (zie uitleg)
 • Verslavingsproblemen.
 • Seksueel overschrijdend gedrag.
 • Fysiek en verbaal geweld (door jeugdige of diens ouders/verzorgers).
 • Te verwachten grote loyaliteitsproblemen.
 • Obsessief grenzen opzoeken en daardoor de ontplooiing van anderen belemmeren.

*We werken systeemgericht met ouders, gezinsvoogden, scholen, therapeuten, artsen en andere betrokkenen rondom het kind. Om de samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven is het van belang dat er volledige toestemming en acceptatie bij het netwerk van de jeugdige is, dat de jeugdige verblijft in het gezinshuis. In het belang van de groei, ontwikkeling en het welzijn van de jeugdige.

** Wanneer een ouder de plaatsing van de jeugdige niet accepteert wordt het ingewikkeld voor de jeugdige om zijn plek in het gezinshuis vorm te geven/ te behouden. Daarnaast kan de jeugdige last krijgen van loyaliteitsproblemen. Indien dit het geval is, dan zijn wij in het belang van de jeugdige genoodzaakt om de plaatsing te heroverwegen en in het uiterste geval te beëindigen.

triangle