Begeleidende brief: Leefklimaat onderzoek Villa Maria

Begeleidende brief: Leefklimaat onderzoek Villa Maria

Woensdag 7 december 2022

In eerdere updates vanuit onze organisatie naar aanleiding van de negatieve media-aandacht hebben we aangegeven op verschillende terreinen aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Het uitvoeren van een leefklimaatonderzoek is daar onderdeel van. In deze brief informeren we u over de uitkomsten.

Het onderzoek
Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden doet onderzoek naar het leefklimaat binnen justitiële jeugdinrichting, residentiële jeugdzorginstellingen en forensisch psychiatrische instellingen. Het leefklimaat is de beleving van de sociale omgeving in een instelling. Een open, positief leefklimaat binnen een instelling is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Er is een positief en open leefklimaat als de begeleiding de cliënt helpt en naar de cliënt luistert, de cliënt dingen leert die zinvol zijn voor de toekomst, de regels eerlijk zijn en er een prettige, veilige sfeer hangt in de instelling. 

Het lectoraat heeft vragenlijsten ontwikkeld om het leefklimaat in beeld te brengen. Binnen de vragenlijsten worden vier factoren onderscheiden:
?    Ondersteuning: in hoeverre cliënten vinden dat ze goed begeleid worden door de medewerkers
?    Groei: in hoeverre cliënten hun verblijf nuttig vinden voor de toekomst
?    Repressie: of cliënten de regels te streng vinden er veel controle is door de begeleiding en cliënten zich vaak vervelen
?    Sfeer: of cliënten de sfeer prettig en veilig vinden

Op 6 oktober zijn de vragenlijsten afgenomen bij medewerkers en de jeugdigen die verblijven bij Villa Maria. Deze afname is begeleid door studenten van de Hogeschool van Amsterdam die in het kader van hun minor onderzoek bij ons doen.

Uitkomsten
De vragenlijsten werden digitaal afgenomen en zijn vervolgens verwerkt door de Hogeschool Leiden. Eind november is het eindrapport opgeleverd, dat wij in de bijlage meesturen. De uitkomsten zijn geen beoordeling, maar leveren aanknopingspunten voor gesprek met medewerkers en bewoners.

Wij zijn verheugd dat de uitkomsten een overwegend positief beeld laten zien. Op de thema’s Competentie, Sfeer, Veiligheid, Verbondenheid zien we bij de kinderen veel ‘groene bolletjes’. Aandachtspunten voor verdere verbetering liggen vooral op de thema’s Communicatie en Veerkracht. Met de jeugdigen zal in 2023 het gesprek gevoerd worden om samen te bekijken hoe we hen beter kunnen begeleiden bij het omgaan met conflicten, regels & afspraken en heftige emoties.

Wat betreft de medewerkers zien we opnieuw veel groen, maar ook hier is er met name op het gebied van communicatie verbetering mogelijk. Hierin is inmiddels al veel verbeterd door de invoering van een nieuw cliëntrapportagesysteem en het opnieuw opstarten van intervisie en meer regelmaat in het teamoverleg.


Wij gaan vol goed moed verder met het verbeteren van onze kwaliteit en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 

triangle